Previous Issue   Volume 14(2); Jun 2016
Sunyoung Park, Joong Hyun Shim
Asian J Beauty Cosmetol. 2016;14(2):119-126.
Jae-Won Kim, Jung-Mo Ahn, O-Jun Kwon, Seon Hee Kim
Asian J Beauty Cosmetol. 2016;14(2):127-137.
Jin-hao Wu, Qi Liu, Li-li Tao, Nan Wang, Hua Zhao
Asian J Beauty Cosmetol. 2016;14(2):139-145.
Min Jeong Ryu
Asian J Beauty Cosmetol. 2016;14(2):147-157.
Seung-Hee Woo, Chul-Ho Park
Asian J Beauty Cosmetol. 2016;14(2):159-169.
Ji-Sun Moon, Seon-Hee You
Asian J Beauty Cosmetol. 2016;14(2):171-178.
Chung Shil Kwak, Jiwon Yang
Asian J Beauty Cosmetol. 2016;14(2):179-190.
Kyung-Suk Kim, Song Hee Han, In-Sook An, Kyu Joong Ahn
Asian J Beauty Cosmetol. 2016;14(2):191-200.
Songjeong Lee, Hyo Sun Han, In-Sook An, Kyu Joong Ahn
Asian J Beauty Cosmetol. 2016;14(2):201-211.
Yu Wang, Wen-Yi Zhu, Hong Meng
Asian J Beauty Cosmetol. 2016;14(2):213-221.
Zhuo Du, Li Li, Yinmao Dong
Asian J Beauty Cosmetol. 2016;14(2):223-230.
In-Jae Lee
Asian J Beauty Cosmetol. 2016;14(2):231-238.