Previous Issue   Volume 15(1); Mar 2017
Hae-In Pyeon, Jia Bak, Jin-I Seok, Soojeong So, Hwa-Jin Suh, Mikyung Oh, Segi Kim, Chung-Eun Yang, Il Kyung Chung, Yun-Sik Choi
Asian J Beauty Cosmetol. 2017;15(1):1-9.
Kye Soon Kim, Min Jeong Ryu
Asian J Beauty Cosmetol. 2017;15(1):11-22.
Mijung Kim, Seyeon Park
Asian J Beauty Cosmetol. 2017;15(1):23-31.
Eun Young Jung, Mee Young Park
Asian J Beauty Cosmetol. 2017;15(1):33-43.
Joong Hyun Shim
Asian J Beauty Cosmetol. 2017;15(1):45-53.
Ji On Park, Yun Hee Son, Eun-Hwa Ju
Asian J Beauty Cosmetol. 2017;15(1):55-63.
Mi Ja Cho
Asian J Beauty Cosmetol. 2017;15(1):65-73.
Ju-Sub Kim
Asian J Beauty Cosmetol. 2017;15(1):75-83.
Seung-eun Choi
Asian J Beauty Cosmetol. 2017;15(1):85-95.
Shiyu Wei, Yijie Du, Teng Fei, Li Li, Hong Meng, Yinmao Dong
Asian J Beauty Cosmetol. 2017;15(1):97-104.
Kyu Joong Ahn
Asian J Beauty Cosmetol. 2017;15(1):105-111.
Hee-Jung Yong, Hyun Hee Jang, Sung Nae Lee, Soo-Yeon Kim, Young-Sam Kim
Asian J Beauty Cosmetol. 2017;15(1):113-121.