Previous Issue   Volume 15(2); Jun 2017
Min-Hee Cho, Jin-Hee Yang
Asian J Beauty Cosmetol. 2017;15(2):122-131.
HyeonAh Yu, Chun Dug Kim
Asian J Beauty Cosmetol. 2017;15(2):132-144.
Hyeon Sook Hwang, Tae Hyun Hwang, Ae Ja Pyo, Eun Hwa Ju
Asian J Beauty Cosmetol. 2017;15(2):146-158.
Suk-Hee Youn, Jung-Soon Han, Ae-Jung Kim
Asian J Beauty Cosmetol. 2017;15(2):160-168.
Joong Hyun Shim, Sunyoung Park
Asian J Beauty Cosmetol. 2017;15(2):170-178.
Ah Reum Lee, Hae-Ok Kim, Weon Jung Song, Yu-Hong Min, Seong-Soo Roh
Asian J Beauty Cosmetol. 2017;15(2):180-190.
Seong-Ae Lee, Hyeong-Jin Ju, Min-Jun Park, Bu-Duk Park, Gyo-Nam Kim
Asian J Beauty Cosmetol. 2017;15(2):192-202.
Yun-Kyung Lim, Eunjun Park
Asian J Beauty Cosmetol. 2017;15(2):204-213.
Hyeong-Jin Ju, Seong-Ae Lee, Ryeong-Hyeon Kim, Bu-Duk Park, Gyo-Nam Kim
Asian J Beauty Cosmetol. 2017;15(2):214-222.
In-Jae Lee
Asian J Beauty Cosmetol. 2017;15(2):224-232.
Xiaoyue Wang, Yan Xue, Zeyuan Dong, Yinmao Dong, Li Li
Asian J Beauty Cosmetol. 2017;15(2):234-240.
Jae Ho Lee
Asian J Beauty Cosmetol. 2017;15(2):242-246.