Previous Issue   Volume 16(3); Sep 2018
Yifan He, Lizhi Yue, Yinmao Dong, Li Li, Hong Meng
Asian J Beauty Cosmetol. 2018;16(3):299-308.
Geon-Woo Kim, Yun-Hee Choi, Byung-Loc Kim, Yonguk Kim, Rack-Seon Seong, Min-Hee Han, Gyeong-Ae Kim, Min-Ju Choi, Yong-Gi Jeong
Asian J Beauty Cosmetol. 2018;16(3):309-320.
Eun Young Jung, Ji-hyeun Song
Asian J Beauty Cosmetol. 2018;16(3):321-331.
Sang-Sook Seo, Chul-Ho Park
Asian J Beauty Cosmetol. 2018;16(3):333-345.
Yun Hee Jung, Min Jeong Ryu
Asian J Beauty Cosmetol. 2018;16(3):347-357.
Dong-Hee Jin, Eun-Jun Park
Asian J Beauty Cosmetol. 2018;16(3):359-368.
Ju-Sub Kim
Asian J Beauty Cosmetol. 2018;16(3):369-379.
Jeong Sim Gwak, Chun Dug Kim
Asian J Beauty Cosmetol. 2018;16(3):381-392.
Yi-Ju Yeo, Eun-Jun Park
Asian J Beauty Cosmetol. 2018;16(3):393-404.
Man Seok Song
Asian J Beauty Cosmetol. 2018;16(3):405-416.
Ayeong Lee, Yu Rim Lee, Ji Yea Kim, Jin Hyuk Jung, Young Kum Park, Yu-Jung Kim, Sung-Nae Lee, Sungkwan An, Seunghee Bae
Asian J Beauty Cosmetol. 2018;16(3):417-425.
Ji Yea Kim, Seunghee Bae, Jinhyuk Jung, Sungkwan An, In Sook An, Young-Sam Kim
Asian J Beauty Cosmetol. 2018;16(3):427-435.
Sae-Rom Lee, Young-Sam Kim
Asian J Beauty Cosmetol. 2018;16(3):437-447.
Ju Yeon Lee, Hyo Jeong Son
Asian J Beauty Cosmetol. 2018;16(3):449-463.