Previous Issue   Volume 17(1); Mar 2019
Ye-Eun Park, Gi-Seok Kwon, Byung-Hyuk Kim, Jung-Bok Lee
Asian J Beauty Cosmetol. 2019;17(1):1-13.
Jung-Soon Han, Yookyung Kim
Asian J Beauty Cosmetol. 2019;17(1):15-24.
Kyung Hye Kim, Sunray Lee, Hyun-Sook Park
Asian J Beauty Cosmetol. 2019;17(1):25-36.
Jeong-Yong Park, Ji Yeon Lee, Dae Young Lee, Hyung Don Kim, Geum Suk Kim, Seung Eun Lee, Kyung Hye Seo
Asian J Beauty Cosmetol. 2019;17(1):37-46.
Yun-Kyoung Oh
Asian J Beauty Cosmetol. 2019;17(1):47-56.
E Sle Kim, Bokryul Choi, Ju Hee Kang, Keyong Ho Lee
Asian J Beauty Cosmetol. 2019;17(1):57-67.
Young Suk Lee, Min Jeong Ryu
Asian J Beauty Cosmetol. 2019;17(1):69-80.
Dongmyong Kim, Jongseong Yoon, Seoju Kim, Hosoon Choi, Insuk Han
Asian J Beauty Cosmetol. 2019;17(1):81-91.
Jae-Young Park, Myung-Sun Lee
Asian J Beauty Cosmetol. 2019;17(1):93-106.
Joong Hyun Shim
Asian J Beauty Cosmetol. 2019;17(1):107-115.
HyeSeon Heo, Minji An, Mi-Sook Yoon, Yeong-Chul Park
Asian J Beauty Cosmetol. 2019;17(1):117-127.
Ju-Sub Kim, Se-Eun You
Asian J Beauty Cosmetol. 2019;17(1):129-138.
Ji Young Ryu, Sung Ja Rhie, Kye Hwa Lim, Young Eun Choi, Hyo Sun Han, Hyun Ok Yang, Eun Ju Na
Asian J Beauty Cosmetol. 2019;17(1):139-147.
Faqing Feng, Laiji Ma, Zhaohui Qu, Yinmao Dong, Fan Yi
Asian J Beauty Cosmetol. 2019;17(1):149-155.