Previous Issue   Volume 17(4); Dec 2019
Young Whan Sung, Min Ju Chang, Yong-Keun Choi, Hakjin Song, Sok Young Shim, Jae-Yoon Yoon, Kwang Jin Kim, Hyung Joo Kim
Asian J Beauty Cosmetol. 2019;17(4):421-430.
Joong Hyun Shim
Asian J Beauty Cosmetol. 2019;17(4):431-439.
Jisoo Park
Asian J Beauty Cosmetol. 2019;17(4):441-453.
Byung-Loc Kim, Yun-Hee Choi, Hak-Sung Lee, Yong-Gi Jeong
Asian J Beauty Cosmetol. 2019;17(4):455-466.
Ae-Kyung Kim
Asian J Beauty Cosmetol. 2019;17(4):467-476.
Ho Won Kim, Dong-Sub Kim, Nak-Yun Sung, In-Jun Han, Byung Soo Lee, Sang-Yun Park, Ji Eom, Ji Young Suh, Jihyun Park, A-Reum Yu, Jong-Seok Kim
Asian J Beauty Cosmetol. 2019;17(4):477-488.
Chang-Gok Chang, Young-Jo Lee
Asian J Beauty Cosmetol. 2019;17(4):489-497.
Hyo-Jeong Sohn, Seon-Hee You, Cho-hi Park
Asian J Beauty Cosmetol. 2019;17(4):499-509.
Man-suk Han, Young-Sam Kim
Asian J Beauty Cosmetol. 2019;17(4):511-520.
Ji-Yun Kim, Ae-Jung Kim, Min-Ju Kim
Asian J Beauty Cosmetol. 2019;17(4):521-531.
So-Young Lee, Myung-Ryun Han, Ae-Jung Kim
Asian J Beauty Cosmetol. 2019;17(4):533-544.
Jaeeun Lee, Seyeon Park
Asian J Beauty Cosmetol. 2019;17(4):545-553.