Previous Issue   Volume 18(1); Mar 2020
Sue-kyung Cho, Young-Sam Kim
Asian J Beauty Cosmetol. 2020;18(1):1-7.
Hyun-Yurl Cho, Young-Sam Kim
Asian J Beauty Cosmetol. 2020;18(1):9-16.
Jin-hee Ryu, Young-Sam Kim
Asian J Beauty Cosmetol. 2020;18(1):17-25.
Me-Nye Bae, Myung-Sun Lee
Asian J Beauty Cosmetol. 2020;18(1):27-39.
Hye-Bin Kim, Ji Yea Kim, Sungkwan An, Yong Jae Lee, Dae-Hyun Cho, Hee-Sik Kim, Seunghee Bae
Asian J Beauty Cosmetol. 2020;18(1):41-51.
Youn-Jung Kim, Yookyung Kim, Jung-Soon Han
Asian J Beauty Cosmetol. 2020;18(1):53-63.
Man Seok Song
Asian J Beauty Cosmetol. 2020;18(1):65-77.
Jung-Eun Park, Byung-Un Jin, Eun-Jun Park
Asian J Beauty Cosmetol. 2020;18(1):79-93.
Kyung-Hee Lee, Ae-Jung Kim, Min-Ju Kim
Asian J Beauty Cosmetol. 2020;18(1):95-106.
Moon-Joo Kim
Asian J Beauty Cosmetol. 2020;18(1):107-117.
Biao Che, Linan Li, Jiarui Li, Li Li, Hong Meng, Jim Liu
Asian J Beauty Cosmetol. 2020;18(1):119-127.
Nifeng Chen, Huina Zhang, Yinmao Dong, Li Li
Asian J Beauty Cosmetol. 2020;18(1):129-135.