Previous Issue   Volume 18(2); Jun 2020
Ji U Hwang, Yung Hun Yang, Tae Boo Choe
Asian J Beauty Cosmetol. 2020;18(2):137-148.
Yoo-Jin Oh
Asian J Beauty Cosmetol. 2020;18(2):149-161.
Si-Hyun Kim, Yookyung Kim, Jung-Soon Han
Asian J Beauty Cosmetol. 2020;18(2):163-172.
Sol-Hui Song, Hye-Jo Min, Min Kyung Kim, Jeong-hee Kim
Asian J Beauty Cosmetol. 2020;18(2):173-182.
Myo-sun Choi, Ki-bbeum Jung, Young-jo Lee
Asian J Beauty Cosmetol. 2020;18(2):183-193.
In Seon Shim, Kyungja Kim
Asian J Beauty Cosmetol. 2020;18(2):195-207.
Mi Young Lee, Yun Kyoung Oh
Asian J Beauty Cosmetol. 2020;18(2):209-220.
Seon-Mi Jang, Won-Ji Jung
Asian J Beauty Cosmetol. 2020;18(2):221-233.
Dong-Sub Kim, In-Jun Han, Byung Soo Lee, Sang-Yun Park, Eun Yeong Nho, Ji Eom, Ji Young Suh, Geon Kim, Jihyun Park, Nak-Yun Sung
Asian J Beauty Cosmetol. 2020;18(2):235-247.
Shuo Liu, Si-yao Ma, Wenyi Zhu, Jia Liang, Yu-jing Shi, Hong Meng
Asian J Beauty Cosmetol. 2020;18(2):249-255.
Shuo Liu, Si-yao Ma, Wenyi Zhu, Jia Liang, Yu-jing Shi, Hong Meng
Asian J Beauty Cosmetol. 2020;18(2):257-263.