Previous Issue   Volume 19(1); Mar 2021
Yun-Hee Choi, Yeon-Je Cho, Byung-Loc Kim, Min-Hee Han, Hak-Sung Lee, Yong-Gi Jeong
Asian J Beauty Cosmetol. 2021;19(1):1-11.
Kyung-Run Ko
Asian J Beauty Cosmetol. 2021;19(1):13-21.
Sang Moo Lee, Chun Dug Kim
Asian J Beauty Cosmetol. 2021;19(1):23-33.
Jung Min Lee, Sungkwan An, Hyun Hee Jang
Asian J Beauty Cosmetol. 2021;19(1):35-46.
Ju-Sub Kim
Asian J Beauty Cosmetol. 2021;19(1):47-56.
Joong Hyun Shim
Asian J Beauty Cosmetol. 2021;19(1):57-64.
Jungwook Kang, Garam Nam, Yeahwa Yoon, Gyeongmi Kim, Sowon Bae, Hyunjeong Lee, Seunghee Bae, Youngkwon Cha, Hyundae Cho, Hangeui Cho
Asian J Beauty Cosmetol. 2021;19(1):65-76.
Hyun Sun Noh, Moon Ju Kim
Asian J Beauty Cosmetol. 2021;19(1):77-88.
Moon-Joo Kim
Asian J Beauty Cosmetol. 2021;19(1):89-100.
Ju-Weon Kim, Eun-Joo An, Min-Kyeong Kim, Jeong-Hee Kim
Asian J Beauty Cosmetol. 2021;19(1):101-108.
Yi-Ju Yeo, Eun-Jun Park
Asian J Beauty Cosmetol. 2021;19(1):109-119.
Hyeon-Suk Kim
Asian J Beauty Cosmetol. 2021;19(1):121-128.
Yun-Mi Park, Hwi-Yool Kim
Asian J Beauty Cosmetol. 2021;19(1):129-138.
Shuo Liu, Si-yao Ma, Wen-yi Zhu, Jia Liang, Hong Meng
Asian J Beauty Cosmetol. 2021;19(1):139-146.