Previous Issue   Volume 7(4);  2009
Hye-Sook Lee, Seock-Yeon) Hwang
Kor J Aesthet Cosmetol. 2009;7(4):1-13.
Hye-Young Ko, Yong-Hwan Lee, Hye-Sook Lee
Kor J Aesthet Cosmetol. 2009;7(4):15-23.
Si-Kyoung Lee, Jung -Sook Oh
Kor J Aesthet Cosmetol. 2009;7(4):25-36.
Chae Jeong Han, Hye Young Jun
Kor J Aesthet Cosmetol. 2009;7(4):37-45.
Shin-Jung Yun, Seung-Hyen Pack, Myung-Hee Shin, Dae-Sik Kim, Ha-Ryen Jung
Kor J Aesthet Cosmetol. 2009;7(4):47-56.
Young-Han Yun, A-Reum Sim, Rae-Kyoung Kim, Bo-Ran Kim, Gung-Hyun Nam, Ki-Young Kim
Kor J Aesthet Cosmetol. 2009;7(4):57-72.
Kyoung-Ju Chai
Kor J Aesthet Cosmetol. 2009;7(4):73-85.
Youn-Hyung Cho
Kor J Aesthet Cosmetol. 2009;7(4):87-100.
Min-Ji Kim, Min-Jung Kim, Hyun-ji Kim, Young-Hee Kim, Ki-sok Kim
Kor J Aesthet Cosmetol. 2009;7(4):101-109.
Seol-Mi Kim, Eun-Hwa Kim
Kor J Aesthet Cosmetol. 2009;7(4):111-125.
Jung -Sook Oh, Si-Kyoung Lee
Kor J Aesthet Cosmetol. 2009;7(4):127-136.
In-Sook Seo, Ae-Kyung Kim, Young-Eun Park
Kor J Aesthet Cosmetol. 2009;7(4):137-145.
Kyoung-Soon Park, Su-Kyung Kang
Kor J Aesthet Cosmetol. 2009;7(4):147-155.
Mi-Jung Nam, Mi-Soo Nam, Heang -Hee Song, Mi-Young Yun, Chung-Hwa Chin, Kwang -Jo Cheong
Kor J Aesthet Cosmetol. 2009;7(4):157-181.
Chung-Hwa Chin
Kor J Aesthet Cosmetol. 2009;7(4):183-198.
Jeong-Ran Kang, Sun-Mi Yoo
Kor J Aesthet Cosmetol. 2009;7(4):199-206.
Eun-Ja Kim, Young-Eun Park
Kor J Aesthet Cosmetol. 2009;7(4):207-216.
Du-Bok Choi, Kyoung-In Lee, Nam-Yeoun Kim, Ran Kim
Kor J Aesthet Cosmetol. 2009;7(4):217-223.
Gi-Yeon Kim, Ae-Kyeong Kim, Sung-Soo Han, Seung-Hwa Lee
Kor J Aesthet Cosmetol. 2009;7(4):225-238.
Se-Eun You, Sang-Mo Kang
Kor J Aesthet Cosmetol. 2009;7(4):239-251.
Eun-Ji Kim, Ju-Yeon Do
Kor J Aesthet Cosmetol. 2009;7(4):253-267.
Na-jin Ahn, ju-sub Kim, sun-nyu Shim
Kor J Aesthet Cosmetol. 2009;7(4):269-279.
Dae-Soon Kwon
Kor J Aesthet Cosmetol. 2009;7(4):281-292.
Na-Young Choi, Un-Mi Choi, Jung-Sun Yang, Un-Jin Lee, Ki-Young Kim
Kor J Aesthet Cosmetol. 2009;7(4):293-306.
Ju-Sub Kim, Tae-Boo Choe
Kor J Aesthet Cosmetol. 2009;7(4):307-314.
Jeong-hee Kim, Kyong-Hwa Yi
Kor J Aesthet Cosmetol. 2009;7(4):315-326.
Eun-Ju Lee, Mi-Hyun Yim, Hee-Youn Ku, Eun-Kyung Shin, Mi-Ja Ann, Wan-Kyun Whang
Kor J Aesthet Cosmetol. 2009;7(4):327-337.
Myeong-Sun Na, So-Jeong Park, Hee-Jung Seo
Kor J Aesthet Cosmetol. 2009;7(4):339-349.
Hyang-Mi Son, Kil-Soon Park
Kor J Aesthet Cosmetol. 2009;7(4):351-366.
Kyeong Heon Oh
Kor J Aesthet Cosmetol. 2009;7(4):367-383.
Jae-Kee Hong
Kor J Aesthet Cosmetol. 2009;7(4):385-395.
Mi-Hye Leem, Mi-Hyun Kim
Kor J Aesthet Cosmetol. 2009;7(4):397-407.
Kyung Sun Park
Kor J Aesthet Cosmetol. 2009;7(4):409-421.
Nam-Yeoun Kim, Chang-Suk Kim, Mi-Hyun Kim, Mi-Hyea Leem
Kor J Aesthet Cosmetol. 2009;7(4):423-432.
Han-Woong Lee
Kor J Aesthet Cosmetol. 2009;7(4):433-448.
Han-Woong), Lee, You-Mi Lee
Kor J Aesthet Cosmetol. 2009;7(4):451-464.