Previous Issue   Volume 9(3);  2011
Hyeon-Seon Seong, Ji-Sun Joung
Kor J Aesthet Cosmetol. 2011;9(3):0
Moon-Joo Kim
Kor J Aesthet Cosmetol. 2011;9(3):0
Gi-Yeon Kim, Ae-Gyung Kim, Suk-Ho Kim, Eun-Ja Kim, Chung -Hwa Chin
Kor J Aesthet Cosmetol. 2011;9(3):0
Young-Joo Lee, Jae-Chyul Lee
Kor J Aesthet Cosmetol. 2011;9(3):0
Eun-Hee Han, Hyun-Hee Jang
Kor J Aesthet Cosmetol. 2011;9(3):0
Ja-Young Lee, Yeun-Suk Jeun, Soon-Young Lee
Kor J Aesthet Cosmetol. 2011;9(3):0
Young-Whan Sung, Hyun-Sook Bae
Kor J Aesthet Cosmetol. 2011;9(3):0
Ji-Hye Song, Kum-Lan Kim
Kor J Aesthet Cosmetol. 2011;9(3):0
Jin-A Song, Jin-Hee Ko, Jae-Chan Yang
Kor J Aesthet Cosmetol. 2011;9(3):0
Su-Kyung Hong, Min-Kyung Kim
Kor J Aesthet Cosmetol. 2011;9(3):0
Sook-Kyung Choi, Jeong-Suk Lee, Je-Ho Song
Kor J Aesthet Cosmetol. 2011;9(3):0
Eui-Jin Cha, Hong-Seok Ahn
Kor J Aesthet Cosmetol. 2011;9(3):0
Youn-Hyung Cho
Kor J Aesthet Cosmetol. 2011;9(3):0
Yun-Jung Kim, Sung-Im Choi
Kor J Aesthet Cosmetol. 2011;9(3):0
Sun-Ju Park, Sang-Gi Park
Kor J Aesthet Cosmetol. 2011;9(3):0
Mi-Kyung Kim, Song-Jeong Lee
Kor J Aesthet Cosmetol. 2011;9(3):0
Young-Jin Shin, Kyu-Jin Cheong, Gye-Won Lee, Sook-Young Lee, Young-Bae Seo, Gyu-Yong Song
Kor J Aesthet Cosmetol. 2011;9(3):0
Jung-Sook Oh, Si-Kyoung Lee
Kor J Aesthet Cosmetol. 2011;9(3):0
Hyun-Jung Park, Su-Hyeong Kim, Tae-Seon Lim
Kor J Aesthet Cosmetol. 2011;9(3):0
Soo-Young We, Hae-Jin Kwon
Kor J Aesthet Cosmetol. 2011;9(3):0
Jung-Hee Park, Jong-Kuk Shin
Kor J Aesthet Cosmetol. 2011;9(3):0
Eun-Sil Lee
Kor J Aesthet Cosmetol. 2011;9(3):0