Current Issue   Volume 22(2); Jun 2024   
Hyo Jung Jung, Seo Yeon Heo, Jae Hwa Lee
Asian J Beauty Cosmetol. 2024;22(2):175-183.
Zaijun Geng, Miaomiao Guo, Huirong Zhang, Guanjie Song, Xiaohui Zhang, Xiaoyan Gong, Li Li
Asian J Beauty Cosmetol. 2024;22(2):185-196.
Yuxin Song, Wenyu Ding, Jinyue Sun, Yongxian Bi, Jinjun Liu, Xiaoyan Dai, Congfen He, Huaming He, Yan Jia
Asian J Beauty Cosmetol. 2024;22(2):197-209.
Seokmuk Park, Ye Jin Lim, Hee Su Kim, Hee-Jae Shin, Seok Yun Jeong, Suhyeon Cho, Ji-Seon Kim, Seyeol Baek, Sungkwan An, Seunghee Bae
Asian J Beauty Cosmetol. 2024;22(2):211-224.
Su-Hui Yoon, Won-Ji Jung
Asian J Beauty Cosmetol. 2024;22(2):225-235.
Do-sook Han, Gi-Sook Kim
Asian J Beauty Cosmetol. 2024;22(2):237-248.
Se-eun You, Ok-yeoun Kim
Asian J Beauty Cosmetol. 2024;22(2):249-260.
Moon-Joo Kim
Asian J Beauty Cosmetol. 2024;22(2):261-272.
Man Seok Song, Yun-Jae Cho, Mi Ju Yim
Asian J Beauty Cosmetol. 2024;22(2):273-300.
Jin-Hee Kim, Ho-Su Choi
Asian J Beauty Cosmetol. 2024;22(2):301-311.
Yeji Im, Kyung-Baeg Roh, Jiyoung You, Suwon Jeon, Eunae Cho, Hong Bae Kim, Deokhoon Park, Eunsun Jung
Asian J Beauty Cosmetol. 2024;22(2):313-321.
Young-Mee Choi, Seunghee Bae
Asian J Beauty Cosmetol. 2024;22(2):323-334.
Bora Kim
Asian J Beauty Cosmetol. 2024;22(2):335-343.
Haejung Chon
Asian J Beauty Cosmetol. 2024;22(2):345-355.
Hee-La Ko, Myung-Sun Lee
Asian J Beauty Cosmetol. 2024;22(2):357-369.