Current Issue   Volume 21(4); Dec 2023   
Junchen Liu, Zaijun Geng, Hui Huang, Miaomiao Guo, Li Li
Asian J Beauty Cosmetol. 2023;21(4):543-553.
Jae-Yeon Lee, Myung-Sun Lee
Asian J Beauty Cosmetol. 2023;21(4):555-567.
Won-Ki Hong
Asian J Beauty Cosmetol. 2023;21(4):569-581.
Ae Jin Park, Ki Han Kwon
Asian J Beauty Cosmetol. 2023;21(4):583-592.
Sun-Ju Park
Asian J Beauty Cosmetol. 2023;21(4):593-603.
Tae-Yang Song, Chang Won Kim, Jee-Eun Ko, Da Jeong Kim
Asian J Beauty Cosmetol. 2023;21(4):605-614.
Eun Ji Shim, Won-Ji Jung
Asian J Beauty Cosmetol. 2023;21(4):615-627.
Oh-Hyeok Kwon
Asian J Beauty Cosmetol. 2023;21(4):629-639.
Yuri Kim, Riha Kim, Sehee Lee
Asian J Beauty Cosmetol. 2023;21(4):641-652.
Dong-Sub Kim, Geon Kim, Nak-Yun Sung, In-Jun Han, Minjee Kim, Chun Sung Kim, Yunu Jung
Asian J Beauty Cosmetol. 2023;21(4):653-664.
Hyeon Mi Jo, In Ho Choi
Asian J Beauty Cosmetol. 2023;21(4):665-674.
Hee-Bin Ku, Kyoungmi Park, Mi Geon Cheon, Sang Woo Choi, Gyo-Nam Kim
Asian J Beauty Cosmetol. 2023;21(4):675-685.
Eun Soon Lee
Asian J Beauty Cosmetol. 2023;21(4):687-698.
Ki Young Ahn, Hong Jong Song, Dong Chung Kim
Asian J Beauty Cosmetol. 2023;21(4):699-707.
Yoon-Jung Choy, Na-Yeong Kim, Gyu-RI Kim, Daeyuep Park, Sung Hyuk Choi, Ga Hee Kim, Youngho Park
Asian J Beauty Cosmetol. 2023;21(4):709-717.
In-Seo Yoo, Ae-Jung Kim
Asian J Beauty Cosmetol. 2023;21(4):719-732.