Current Issue   Volume 22(1); Mar 2024
Hyo Jung Jung, Jae Hwa Lee
Asian J Beauty Cosmetol. 2024;22(1):1-11.
Mi Jeong Choi, Yu Ri Kim
Asian J Beauty Cosmetol. 2024;22(1):13-25.
Woo-Been Kim, Jung-Eun Park, Eun-Jun Park
Asian J Beauty Cosmetol. 2024;22(1):27-38.
Hye Ran Guk
Asian J Beauty Cosmetol. 2024;22(1):39-49.
Seyoung Kim, Hyelim Kim, Sungdong Yu, Seonmi Ahn, Aeri Song, Kijun Seong, Ilbum Park, Jongsoo Kang, Hyunje Park
Asian J Beauty Cosmetol. 2024;22(1):51-60.
Soon-Hwa Park, Ae-Jung Kim
Asian J Beauty Cosmetol. 2024;22(1):61-74.
Seokmuk Park, Nayeon Han, Bo Liu, Younsang Choi, Seunghee Bae, Sungkwan An, Jungmin Lee
Asian J Beauty Cosmetol. 2024;22(1):75-89.
Chan-Hwi Lee, So-Young Lee, Ae-Jung Kim
Asian J Beauty Cosmetol. 2024;22(1):91-101.
Jung-A Lee, In-Chul Lee, Jung-Wook Kang
Asian J Beauty Cosmetol. 2024;22(1):103-112.
Ju-Sub Kim, Hye-Jin Kang
Asian J Beauty Cosmetol. 2024;22(1):113-123.
Seung Bin Kwon, Soyeon Park, Bongjik Lee, Mi Lyeong Son, Kyu Joong Ahn, In-Sook An
Asian J Beauty Cosmetol. 2024;22(1):125-134.
Seon-Mi Jang, Won-Ji Jung
Asian J Beauty Cosmetol. 2024;22(1):135-146.
Nam Sik Choi, Min-Kyung Kim, Hee Wook Ryu
Asian J Beauty Cosmetol. 2024;22(1):147-161.
Qianqian Su, Leilei Zhi, Bing You, Qian Jiao, Zidi Wang, Yan Jia
Asian J Beauty Cosmetol. 2024;22(1):163-172.
Eun Ji Shim, Won-Ji Jung
Asian J Beauty Cosmetol. 2024;22(1):173-173.