Previous Issue   Volume 16(4); Dec 2018
Jisun Lee
Asian J Beauty Cosmetol. 2018;16(4):465-476.
Mijung Kim, Yeonjung Kim, Seyeon Park
Asian J Beauty Cosmetol. 2018;16(4):477-486.
Mi-Sun Lee, Jung-Soon Han, Ae-Jung Kim
Asian J Beauty Cosmetol. 2018;16(4):487-498.
Mi Ja Cho
Asian J Beauty Cosmetol. 2018;16(4):499-507.
Min-Kyung Kim
Asian J Beauty Cosmetol. 2018;16(4):509-521.
Eun Ju Na, Hyun Ok Yang, Young Eun Choi, Hyo Sun Han, Sung Ja Rhie, Ji Young Ryu
Asian J Beauty Cosmetol. 2018;16(4):523-531.
Young-Eun Choi, Yun-Jung Kim
Asian J Beauty Cosmetol. 2018;16(4):533-544.
Sun-Hee Jeong
Asian J Beauty Cosmetol. 2018;16(4):545-554.
Tae-Yoel Kim, Sung-Nae Lee
Asian J Beauty Cosmetol. 2018;16(4):555-567.
Kyung Jin Kim, Hyo Sun Han
Asian J Beauty Cosmetol. 2018;16(4):569-578.
Hyun Hee Jang
Asian J Beauty Cosmetol. 2018;16(4):579-589.
Shiyi Wang, Mingliang Xu, Hong Meng, Yinmao Dong, Fan Yi
Asian J Beauty Cosmetol. 2018;16(4):591-598.
Sun-Hee Jeong
Asian J Beauty Cosmetol. 2018;16(4):599-607.
Nan He, Siqi Zhao, Yifan He, Mingliang Xu, Hong Meng, Fan Yi
Asian J Beauty Cosmetol. 2018;16(4):609-616.